Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011

KHOA PHÓNG SINH

KHOA PHÓNG SINH


(Trước khi phóng sinh ngồi tĩnh toạ, tâm tưởng niệm Tam Bảo giáng lâm tác Pháp độ sinh, miệng đọc:)

Lời Phật có dạy rằng:
Tình dục nhiều mà tư tưởng ít, thì phải đoạ làm kiếp súc sinh.
Vậy biết rằng: Các ngươi vì kiếp trước mờ tối mê si, không biết tu đường chính niệm, nên kiếp này phải mang cái vết xấu xa mang lông, mang vây, nào lặn, nào bay, mỗi loài một khác, hoặc mắc phải lưới, hoặc trúng mũi tên, mạng kề trên mặt thớt, lưỡi dao hồn bay trong nước sôi lửa bỏng. 0
May thay! Hôm nay gặp người từ thiện bỏ tiền tài chuộc lấy thân hình, để cho các ngươi được sống sót ở chỗ đang chờ chết, lại được đến nơi đạo tràng này. Cúi xin Phật Thánh ban cho các ngươi cái sáng suốt linh thông. Vậy các ngươi phải nhất tâm quy y về cửa Tam Bảo. (1 vái) 000

(CHỦ SÁM ĐỌC TRƯỚC, ĐẠI CHÚNG HOẠ SAU)
Hỡi chúng sinh các ngươi, phải nhất tâm quy y Phật. (1 lần) 1 vái 0
Hỡi chúng sinh các ngươi, phải nhất tâm quy y Pháp. (1 lần) 1 vái 0
Hỡi chúng sinh các ngươi, phải nhất tâm quy y Tăng. (1 lần) 1 vái 000
Chúng sinh cần mau chóng quy y Phật. (1 lần) 1 vái 0
Chúng sinh cần mau chóng quy y Pháp. (1 lần) 1 vái 0
Chúng sinh cần mau chóng quy y Tăng. (1 lần) 1 vái 000

Quy y Phật thời không phải đoạ vào địa ngục. (1 lần) 1 vái 0
Quy y Pháp thời không phải đoạ làm ngã quỷ. (1 lần) 1 vái 0
Quy y Tăng thời không phải đoạ làm súc sinh. (1 lần) 1 vái 000
Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi, thì nghiệp chướng của các ngươi từ đây được tiêu trừ, trí tuệ được mở mang, để các ngươi phát tâm Bồ Đề, cầu nguyện khi trút bỏ cái thân súc sinh này, sinh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sinh, nhập ngôi bất thoái. Vậy nên có kệ chú rằng:
Các ngươi nghiệp chướng xưa kia dày
Nên mới bị tên đạn lưới vây
May có thiện duyên công đức lớn
Quy y Tam Bảo tội tiêu ngay.
Úm, ngâm ngâm, ngâm ngâm. (3 lần) 1 vái 000
Nay xin đại chúng hiện diện dự khóa lễ này, hãy vì những chúng sinh kia mà nhất tâm niệm Phật. (1 vái) 000
(KỆ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ)
Phật Di Đà mình vàng lấp lánh
Tướng tốt thay trong sáng khôn bì
Mi trắng toả Tu Di năm núi
Mắt như bốn biển lớn trong xanh
Hào quang hóa Phật hình vô ức
Hoá Bồ Tát cũng thật vô biên
Bốn mươi tám nguyện khắp miền độ chúng
Chín phẩm Hàm Linh chứng Bồ Đề.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lần) 1 vái 000
Nam mô A Di Đà Phật. (30 câu hay 1 tràng) 1 vái 000
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) 0
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) 0
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) 0
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) 1 vái 000
(VĂN HỒI HƯỚNG TỊNH ĐỘ)
Phóng sinh công đức lớn vô cùng
Bao nhiêu phúc đức xin hồi hướng
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Sớm về nước Phật Vô Lượng Quang
Hết thảy mười phương Phật ba đời
Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát
Quảng đại trí tuệ lên bờ Giác
Chín nơi hiện có và bốn loài
Đều siêu thăng cửa Huyền Hoa Tạng
Chốn đau khổ ba đường tám nạn
Cùng vào bể tính Pháp Như Lai.
Kính theo Đức Giáo Chủ cõi Sa Bà Đại Sư tam giới, Thầy dạy Trời, người, Cha lành bốn loại, muôn ức hoá thân Bản Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)  1 vái 000
(TAM TỰ QUY )
1- Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ) 0
2- Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ) 0
3- Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hoà hợp đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ) 000

LẠY CHƯ THÁNH HIỀN
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về khắp cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật Đạo. (3 vái)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét