Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011

KINH DƯỢC SƯ


PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
KINH CHÚ THƯỜNG TỤNG

KINH DƯỢC SƯ

 

HÁN DỊCH: ĐƯỜNG TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRANG
VIỆT DỊCH: THÍCH TUỆ NHUẬN(ĐỈNH LỄ TAM BẢO)
Tất thảy cung kính.
Dốc lòng kính lạy Phật - Pháp - Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lễ) 000
(NGUYỆN HƯƠNG)
Giới hương con nguyện giữ gìn
Định hương mừng đặt niềm tin vững vàng
Tuệ hương cầu xin mở mang
Giải thoát hương được nhẹ nhàng an vui
Tri kiến hương giác ngộ rồi
Tự giác tha giác đời đời độ sinh
Biến mây khắp cõi lung linh
Mười phương Tam Bảo chứng minh cúng dàng. (1 vái) 000
Cúng dàng rồi - Tất thảy cung kính.
Dốc lòng kính lạy Phật - Pháp - Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lễ) 000
(CA NGỢI ĐỨC PHẬT)
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp Trời, Người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
Phật, chúng sinh tính thường trong lặng
Đạo cảm thông thật chẳng dễ bàn
Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
Án Phạ Nhật La Vật. (3 lần) 1 vái
(CHÍN LẠY)
1- Nhất tâm đỉnh lễ: Tối Thắng thế giới vận Ý Thông Chứng Như Lai. (1 lễ) 0
2- Nhất tâm đỉnh lễ: Diệu Bảo thế giới Quán Âm Tự Tại Như Lai. (1 lễ) 0
3- Nhất tâm đỉnh lễ: Vô Ưu thế giới Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (1 lễ) 0
4- Nhất tâm đỉnh lễ: Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai. (1 lễ) 0
5- Nhất tâm đỉnh lễ: Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. (1 lễ) 0
6- Nhất tâm đỉnh lễ: Dược Sư Bản Nguyện Công Ðức Kinh. (1 lễ) 0
7- Nhất tâm đỉnh lễ: Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (1 lễ) 0
8- Nhất tâm đỉnh lễ: Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (1 lễ) 0
9- Nhất tâm đỉnh lễ: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ) 0
(SÁM HỐI)
Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối. (1 lễ) 000
Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối:
Xưa kia con tạo bao nghiệp ác
Đều do ba độc: tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Hết thảy con nay cầu sám hối
Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy
Thảy đều tiêu diệt được yên vui
Niệm niệm cùng khắp trong cõi Pháp
Rộng độ chúng sinh chẳng thoái lui. (1 vái) 000
Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cùng khắp bậc Tam Bảo. (3 lễ) 000
(TÁN HƯƠNG)
Lư hương vừa bén chiên đàn
Khắp trong cõi pháp Đạo Tràng thơm thay
Hải hội chư Phật đều hay
Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành
Ân cần giãi tỏ lòng thành
Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000
THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP
Án tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị tát bà ha. (3 lần) 0
THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP
Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần) 0
THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP
Án sa phạ, bà phạ truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) 0
THẦN CHÚ AN THỔ ĐỊA
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lần) 0
THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG
Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hộc. (3 lần) 000
(CA NGỢI CÔNG ĐỨC KINH)
Sa Bà chẳng ở được lâu dài
Sớm liệu tụng Kinh cửa Phật Đài
Hai sáu nguyện Vương tiêu tội hết
Ba nghìn hóa Phật rủ lòng soi
Hoa sen Tây Trúc dầy thơm ngát
Quả phúc Nam Diêm được tốt tươi
Giải kiết tiêu tai thêm tuổi thọ
Vững vàng bản mệnh được yên vui.
Nam mô Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh. (3 lần) 1 vái 000

KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu
Muôn đời khó gặp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy được trì thụ
Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 000
  
KINH NÓI VỀ CÔNG ÐỨC BẢN NGUYỆN CỦA
ÐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Đúng thực như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm đi độ các nước đến thành Quảng Nghiêm, Ngài dừng lại ở dưới cây Âm Nhạc cùng với tám nghìn vị Đại Bật Sô, ba vạn sáu nghìn vị Đại Bồ Tát và các Quốc Vương, các quan đại thần, các Bà La Môn, các thầy Cư Sĩ, Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân, đông không xiết kể, cung kính nhiễu quanh nghe Phật thuyết Pháp. 0
Con Đấng Pháp Vương bấy giờ là Ngài Mạn Thù Sư Lợi, nương uy thần Phật, đương ngồi đứng dậy, hở một vai áo, đầu gối bên hữu quỳ sát tận đất, nhìn Bạc Già Phạm, chắp tay bạch rằng: Thỉnh Đức Thế Tôn xin Ngài diễn thuyết danh hiệu chư Phật và những đại nguyện, công đức tuyệt vời của các Đức Phật, cho những người nghe tiêu hết nghiệp chướng, vì muốn lợi lạc các loài hữu tình khi Tượng Pháp chuyển.
Bấy giờ Thế Tôn tán thán Đồng Tử Mạn Thù Sư Lợi: “Hay lắm! Hay lắm! Lòng đại bi ông khuyến thỉnh Ta nói danh hiệu chư Phật, bản nguyện công đức, để bạt cho hết nghiệp chướng ràng buộc và làm lợi lạc các loài hữu tình khi Tượng Pháp chuyển.
Ông hãy nghe kỹ, ngẫm nghĩ thực khéo, Ta sẽ nói đây”. Mạn Thù bạch rằng: Xin Thế Tôn nói, chúng con muốn nghe. 0
Đức Phật bảo Ngài Mạn Thù Sư Lợi: Về phương Đông kia, cách đây hằng hà sa số Phật độ, có một thế giới tên Tịnh Lưu Ly, Đức Phật cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm.
Này ông Mạn Thù! Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát. Ngài đã phát ra mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu tình cầu gì cũng được. 0
NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Chính Đẳng Chính Giác, thì tự thân Ta sáng trưng soi suốt vô số thế giới vô lượng vô biên; dùng ba mươi hai tướng Đại Trượng Phu, tám mươi tùy hình để trang nghiêm thân, khiến cho hữu tình đều được tất cả như Ta không khác. 0
NGUYỆN LỚN THỨ HAI
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì tự thân Ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, sạch không vết bẩn, quang minh rộng lớn, công đức cao vời; thân khéo ở yên trong lưới tia sáng, trang nghiêm hơn cả mặt trời, mặt trăng; chúng sinh tối tăm đều được bừng sáng, đâu cũng làm được mọi sự như ý. 0
NGUYỆN LỚN THỨ BA
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, Ta dùng vô lượng trí tuệ phương tiện, khiến cho hữu tình đều được mọi vật, thụ dụng vô cùng, chẳng để chúng sinh có chỗ thiếu thốn. 0
NGUYỆN LỚN THỨ TƯ
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình tu hành tà đạo, Ta khiến an trụ vào trong chính pháp. Thanh Văn Độc Giác đều được an lập trong Đạo Đại Thừa. 0
NGUYỆN LỚN THỨ NĂM
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có vô lượng vô biên hữu tình, tu hành phạm hạnh, thì Ta khiến cho đủ giới tam tụ, ai trót phạm giới, nghe tên Ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác. 0
NGUYỆN LỚN THỨ SÁU
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình thân thể hèn kém, mọi căn không đủ, xấu xa, ngu ngốc, mù điếc, ngọng câm, què quặt, còng lưng, hóa hủi, điên cuồng, bao nhiêu tật khổ, nghe tên Ta rồi, hết thảy đều được đẹp đẽ, sáng suốt, mọi căn đầy đủ. 0
NGUYỆN LỚN THỨ BẢY
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình mắc mọi bệnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương tựa, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên Ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến, tiền của thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề. 0
NGUYỆN LỚN THỨ TÁM
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có thân gái thấy trăm nỗi xấu, bức bách khổ não, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên Ta rồi, thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề. 0
NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, khiến những hữu tình thoát chài lưới ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc; nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, Ta sẽ dắt dẫn lên đường chính kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, chóng chứng được đạo Vô Thượng Bồ Đề. 0
NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật bắt, trói buộc, đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, lấn hiếp nhục nhã, lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khổ, nếu mà được nghe danh hiệu của Ta, đều được giải thoát hết thảy lo khổ. 0
NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI MỘT
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ, vì kiếm ăn mà tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên Ta chuyên tâm trì niệm, thì Ta hãy cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi sau Ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo an vui. 0
NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI HAI
Nguyện đời sau này, khi Ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, ruồi muỗi, bức rét, khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên Ta chuyên tâm trì niệm thì tâm muốn gì liền được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, đeo hoa ướp hương, âm nhạc múa hát, tùy tâm thích gì đều được chu tất. 0
Này Mạn Thù ơi! Thế là mười hai nguyện rất nhiệm mầu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác, khi Ngài còn đương hành Đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra, những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, nếu Ta nói ra, đến cả một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Ở nước Phật kia một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú và những tiếng khổ; lưu ly làm đất, những thứ bạc vàng trang trí đường đi, cổng vào, tường thành, cung điện, lầu gác, hiên, cửa, mành lưới, đều bằng thất bảo cũng như thế giới Cực Lạc Phương Tây, công đức trang nghiêm giống nhau không khác.
Trong nước có hai Đại Bồ Tát: Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, đứng đầu vô lượng các vị Bồ Tát. Hai Ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, đều giữ vững được kho báu chính pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
Này ông Mạn Thù! nếu thiện nam, thiện nữ có tín tâm rồi thì nên phát nguyện sinh về phương Đông cõi Tịnh Lưu Ly. 0
Đức Phật lại bảo Mạn Thù Sư Lợi: Có những chúng sinh chẳng biết thiện ác, chỉ ôm cái lòng tham lam keo bẩn, chẳng biết bố thí và những phúc báo của hạnh bố thí; ngu si không trí, thiếu mất tín căn, tích chứa tài vật, thấy kẻ đến xin, tâm họ chẳng mừng, khi bất đắc dĩ họ phải bố thí, coi như cắt thịt, rất là đau tiếc. Lại có lắm kẻ tham lam bỏn xẻn, tích trữ tiền của, đến ngay bản thân còn chẳng tiêu dùng, huống lại dám cho cha, mẹ, vợ, con, tôi đòi sai khiến và kẻ đến xin. Những hữu tình ấy, đến lúc mệnh chung sinh làm ngã quỷ hoặc làm bàng sinh. Nhưng nhờ thuở xưa đã từng tạm nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nay chợt nhớ đến danh hiệu của Ngài, liền ra khỏi vòng, lại được làm người, nhớ được túc mệnh, sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, thích làm bố thí, khen người bố thí, mình có những gì đều không tham tiếc, dần dà đem cả đầu mắt, chân tay, máu thịt của mình cho kẻ đến xin, huống còn tiếc gì đến tài vật khác. 0
Còn nữa Mạn Thù! Nếu những hữu tình: kẻ phá thi la, kẻ phá quỹ tắc, kẻ hủy chính kiến, kẻ bỏ đa văn, chẳng thể hiểu rõ nghĩa sâu trong Kinh. Có kẻ đa văn lại tăng thượng mạn, vì tăng thượng mạn che lấp tâm rồi, khen mình chê người, phỉ báng chính pháp, làm bạn với ma. Những người như thế tự mình đi vào con đường tà kiến, lại còn làm cho vô lượng ức triệu hữu tình cùng theo xuống hố hiểm sâu, trôi quanh mãi mãi trong vòng địa ngục, bàng sinh, quỷ thú. Nếu mà được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền bỏ ác hạnh, tu mọi thiện pháp, chẳng đoạ ác thú. Kẻ nào chẳng thể bỏ ác tu thiện, phải đoạ ác thú, nhờ sức bản nguyện lực của Đức Thế Tôn, khiến được tạm nghe danh hiệu của Ngài, liền được làm người, chính kiến tinh tiến, xuất gia rộng học, trong pháp Như Lai không hề hủy phạm, hiểu nghĩa rất sâu, chẳng tăng thượng mạn, chẳng báng chính pháp, chẳng bạn với ma, tu hạnh Bồ Tát chóng được vẹn tròn. 0
Còn nữa Mạn Thù! Nếu những hữu tình tham lam ghen ghét, khen mình chê người, sẽ đoạ đường ác, mấy mươi nghìn năm chịu mọi cực khổ. Mãn hạn ấy rồi, lại làm thân trâu, lừa, ngựa, lạc đà, thường bị đòn đánh, đói khát khổ nhọc, chở nặng đi xa. Hoặc được làm người, lại phải chịu thân tôi đòi hạ tiện, mất quyền tự do.
Nếu những kiếp trước đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Bởi nhân lành ấy, nay lại nhớ đến, dốc lòng quy y, nhờ thần lực Phật giải thoát mọi khổ, mọi căn thông lợi, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn hiền, dứt hẳn lưới ma, đập vỡ cái vỏ vô minh bưng tối, cạn dòng phiền não, giải thoát hết thảy sinh, già, bệnh, chết, lo sầu khổ não. 0
Còn nữa Mạn Thù! Nếu những hữu tình thích gây ngang ngược, đánh nhau, kiện nhau, làm cho não loạn cả mình cả người, đem thân miệng ý tạo thêm mãi ra bao nhiêu nghiệp ác, mưu hại lẫn nhau. Hô triệu các thần cây, rừng, núi, mả, rồi giết chúng sinh, lấy máu, lấy thịt cúng tế bọn quỷ Dược Xoa, La Sát, viết tên kẻ thù, làm hình kẻ thù, vẽ phù chú ác để mà nguyền rủa; yểm bùa, thuốc độc, hô quỷ nhập vào thây chết đứng dậy, sai đi giết hại thân mệnh người ta, những hữu tình ấy, nếu mà được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thì ác sự kia đều chẳng hại được; lần lượt hết thảy đều khởi từ tâm, tha thứ khoan dung, không còn có ý não hại hiềm thù, tâm lành vui vẻ, mọi vật thụ dụng tự cho là đủ, chẳng lấn của nhau, mà sẽ cùng làm lợi ích cho nhau. 0
Còn nữa Mạn Thù! Nếu có bốn chúng: Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những tịnh tín thiện nam thiện nữ, ai mà giữ được tám phần trai giới, hoặc trong ba tháng, hoặc đủ một năm để làm thiện căn, nguyện sinh thế giới Cực Lạc Phương Tây, cầu nghe chính pháp Phật Vô Lượng Quang, nhưng chưa quyết định. Nếu mà được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thời khi lâm chung, sẽ có tám vị Đại Bồ Tát là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, đứng ở trên không chỉ đường tiếp dẫn. Người tu tự nhiên thấy mình hóa sinh trong đám hoa báu nhiều màu sắc đẹp, ở cõi An Lạc. Hoặc sinh lên Trời, phúc lành chưa hết, lại xuống nhân gian, làm Chuyển Luân Vương coi cả bốn châu, uy đức tự tại, giáo hóa hữu tình khiến tu thập thiện. Hoặc sinh vào dòng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Cư Sĩ Đại Gia, rất nhiều của báu, kho tàng đầy nứt, hình tướng tốt đẹp, quyến thuộc đông đủ, thông minh trí tuệ, dũng kiện oai hùng như đại lực sĩ.
Nếu là nữ nhân được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, dốc lòng trì niệm, thì sau chẳng phải làm thân gái nữa. 0
Mạn Thù Sư Lợi! Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đắc Đạo Bồ Đề, do sức bản nguyện Ngài thấy hữu tình mắc nhiều bệnh khổ: gầy còm, co quắp, khô héo, sốt vàng, hoặc bị trúng độc, ma mị trùng cổ, hoặc bị chết non, hoặc khi chết uổng. Ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy, đều được tiêu trừ. Ngài liền nhập định “diệt hết khổ não” cho các chúng sinh. Từ nơi nhục kế phóng đại quang minh, diễn nói thần chú đại đà la ni: 0
 “Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam diểu tam bột đà gia, đát điệt tha, Án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha”. 0
Nói thần chú rồi! Trái đất chấn động, hết thảy chúng sinh bệnh khổ đều trừ, được vui yên ổn.
Này Mạn Thù ơi! Thấy ai bệnh khổ, thì nên nhất tâm, vì người bệnh ấy, tắm gội súc miệng, tụng bài Thần Chú một trăm tám lượt vào thức ăn và cả vị thuốc, hoặc vào nước lọc không có vi trùng, rồi đem cho uống, bệnh khổ liền tiêu. Nếu có cầu gì, dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả, lại thêm sống lâu an vui mạnh khỏe; mệnh chung sinh về cõi Tịnh Lưu Ly được ngôi bất thoái.
Bởi thế cho nên nam tử, nữ nhân dốc lòng tôn trọng, cung kính cúng dàng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, nên thường trì chú, chớ để lãng quên. 0
Còn nữa Mạn Thù! Nếu có nam tử, nữ nhân tịnh tín được nghe tất cả danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác, nghe rồi tụng trì: Sáng sớm thức dậy, xỉa răng, tắm gội, súc miệng thanh sạch, dâng các hoa thơm, hương đốt, hương bôi và các âm nhạc cúng dàng tượng Phật, đem Kinh này ra hoặc tự mình viết, hoặc bảo người viết, hoặc nhất tâm nghe, học hỏi nhớ nghĩa, đối với Pháp Sư cúng dàng đầy đủ, đừng để thiếu thốn, như thế liền được chư Phật hộ niệm, cầu gì cũng được và được cả đến đạo quả Bồ Đề. 0
Bấy giờ Đồng Tử Mạn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đời Tượng Pháp chuyển, con thề lập nhiều phương tiện khiến người tịnh tín được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, cả trong khi ngủ cũng đem hiệu Phật giác ngộ vào tai.
Bạch Đức Thế Tôn! Nếu ai thụ trì, đọc tụng Kinh này, diễn thuyết khai thị, hoặc tự viết, hoặc bảo người viết, cung kính cúng dàng hương hoa, hương bột, hương đốt, hương bôi, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng, âm nhạc. Lấy sợi ngũ sắc làm túi đựng Kinh, quét rửa chỗ sạch, thiết lập toà cao làm chỗ để Kinh, bấy giờ sẽ có bốn Đại Thiên Vương cùng với quyến thuộc, các Thiên Chúng khác vô lượng trăm nghìn đến chỗ người ấy, gìn giữ cúng dàng. Bạch Đức Thế Tôn! Nhờ công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Kinh báu lưu thông, có người thụ trì, được nghe danh hiệu, nên biết chỗ ấy, không người chết oan, chẳng ai còn bị bọn thần quỷ ác đoạt mất tinh khí; ai bị đoạt rồi, lại được thân tâm yên vui như cũ. 0
Đúng thế, đúng thế, ông nói đúng lắm! Ông Mạn Thù ơi! Nếu có thiện nam, thiện nữ tịnh tín muốn được cúng dàng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, trước hết cần phải tạo hình tượng Ngài, lập toà thanh tịnh, mà rước tượng lên, rải các thứ hoa, đốt các thứ hương, tràng phan trang nghiêm. Bảy ngày bảy đêm, giữ đủ tám phần trai giới nghiêm túc, ăn uống thanh tịnh, tắm gội sạch thơm, mặc áo thanh tịnh. Tâm không vẩn đục, không chút giận dữ, không não hại ai, cùng nhau bình đẳng, lợi ích yên vui, từ bi hỷ xả; đàn hát tán thán nhiễu quanh tượng Phật về bên tay hữu; đọc tụng Kinh này, suy nghĩ nghĩa Kinh, rồi đem diễn thuyết khai thị cho người, thế rồi tùy muốn cầu gì cũng được: Cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu quan chức được quan chức, cầu con cái được con cái.
Hoặc có người nào bỗng thấy mộng ác, những hình tướng ác, hoặc chim quái ác ở đâu đến đậu, hoặc có lắm sự điềm gở hiện ra, người ấy nếu đem các thứ nhiệm mầu chí tâm cung kính cúng dàng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thời những điềm ác đều biến mất hết, tiêu tai giải nạn.
Hoặc có sợ hãi thủy hỏa, binh đao độc ác, hiểm nghèo, voi dữ, sư tử, hùm sói, gấu báo, rắn rết độc ác, sâu bọ, ruồi muỗi, nếu hay dốc lòng niệm danh hiệu Phật, cung kính cúng dàng, hết thảy sợ hãi, đều được giải thoát. Nếu có nước khác xâm lấn quấy rối, giặc cướp phản loạn, thì người cung kính niệm Đức Dược Sư, cũng đều giải thoát. 0
Còn nữa Mạn Thù! Nếu có những người thiện nam, thiện nữ, lòng tin chân tịnh cho đến hết đời chẳng thờ thần khác, chỉ dốc một lòng quy Phật - Pháp - Tăng, chịu giữ cấm giới: Năm giới, mười giới, bốn trăm giới Bồ Tát, hai trăm năm mươi giới Bí Sô, năm trăm giới Bí Sô Ni. Lỡ có hủy phạm, sợ đoạ ác thú, mà hay chuyên niệm danh hiệu Đức Phật, cung kính cúng dàng, thì quyết chẳng sinh vào ba đường ác.
Hoặc có đàn bà tới khi sinh nở chịu rất đau khổ, mà hay dốc lòng niệm danh hiệu Phật, lễ bái, tán thán, cung kính cúng dàng, thì mọi đau khổ đều trừ diệt hết; đứa con sinh ra thân phận đầy đủ, hình sắc tốt đẹp, ai thấy cũng mừng, nhanh nhẹn thông minh, yên ổn ít bệnh, không bị phi nhân đoạt mất tinh khí. 0
Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Như Ta khen ngợi công đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, đó là chỗ làm cực kỳ sâu rộng của các Đức Phật, khó hiểu suốt lắm ông có tin không? A Nan bạch Phật: Con chẳng dám nghi, là vì lẽ sao? Vì rằng ba nghiệp: thân, ngữ, ý của hết thảy chư Phật đều thanh tịnh cả. Lạy Đức Thế Tôn, vầng nhật nguyệt kia làm rơi xuống được, núi Diệu Cao Vương làm nghiêng đổ được, lời chư Phật nói không sai khác được.
Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sinh tín căn chẳng đủ, nghe nói thần lực rất thực sâu của các Đức Phật, mà nghĩ ra rằng: Làm gì chỉ niệm danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, mà được ngay những thắng lợi công đức nhiều đến như thế! Vì chẳng tin nên sinh ra phỉ báng. Người đó ở chỗ đêm dài tối mịt, mất hết lợi lạc, đoạ các đường ác, chuyển mãi không cùng.
Phật bảo A Nan: Những hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, dốc lòng trì niệm chẳng sinh nghi hoặc, thì không khi nào phải đoạ ác thú. 0
Này A Nan ơi! Chỗ làm rất sâu của các Đức Phật khó tin lắm, khó hiểu lắm. Ông nay tin được là nhờ lực Phật. Thanh Văn, Độc Giác và các Bồ Tát chưa lên ngôi Địa, đều chẳng tin hiểu được đúng như thật, chỉ trừ Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Sứ.
Này A Nan! Được làm thân người đã là khó lắm, được biết kính tin tôn trọng Tam Bảo cũng là khó lắm, được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thời lại khó hơn.
Này A Nan ơi! Những hạnh phương tiện, những nguyện lớn lao của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, nếu Ta nói ra suốt trong một kiếp hay hơn một kiếp, thì kiếp mau hết mà những hạnh nguyện, phương tiện của Ngài vẫn không cùng tận. 0
Trong chúng bấy giờ, có Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo áo hở vai bên hữu, quỳ gối bên hữu sát xuống tận đất, cúi mình chắp tay: Bạch Đức Thế Tôn, khi Tượng Pháp chuyển chúng sinh hoạn nạn khốn khổ, ốm lâu gầy mòn, chẳng ăn uống được, cổ ráo môi khô, thấy các phương tối, tướng chết hiện ra; cha mẹ thân thuộc, bạn bè quen biết, xúm quanh than khóc; thần thức người bệnh thấy sứ giả dẫn đến Vua Diêm Ma. Mới hay hữu tình nào cũng có Thần Câu Sinh chép đủ một đời tội ác và các phúc lành. Vua Diêm Ma y theo bản phúc trình xét hỏi xử đoán. Nếu mà thân quyến thay vì người ốm quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thỉnh các Chúng Tăng chuyên đọc Kinh này, đốt đèn bảy tầng, treo lá phướn thần năm sắc nối mệnh, hoặc đủ bảy ngày, hoặc hai mốt ngày, ba mươi lăm ngày, hoặc bốn chín ngày, thần thức người bệnh nhờ đó trở về, như chiêm bao tỉnh: tự mình nhớ biết được mọi quả báo của các nghiệp thiện và nghiệp bất thiện; nên chừa đến chết chẳng dám làm ác. Vì thế tịnh tín thiện nam, thiện nữ đều nên trì niệm danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, tùy sức mình mà cung kính cúng dàng. 0
Bấy giờ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát: Bạch thiện nam tử, cung kính cúng dàng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, đèn phướn nối mệnh nên làm thế nào? Ngài Cứu Thoát nói: Kính bạch Đại Đức, nếu có người ốm muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy bảy ngày bảy đêm, thụ Bát Quan Trai, tùy lực cúng dàng các Bí Sô Tăng; đêm ngày sáu buổi lễ bái hành đạo, cung kính cúng dàng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, tụng đọc Kinh này bốn mươi chín lượt, tạo bảy pho tượng hình Đức Dược Sư; trước mỗi bảo tượng thắp bảy ngọn đèn, mỗi đèn phát sáng to bằng bánh xe, suốt bốn chín ngày không lúc nào tắt; làm một lá phướn ngũ sắc và dài bốn chín gang tay; phải đem phóng sinh các loài cho đủ bốn mươi chín thứ, thời có thể qua tai nạn nguy ách, chẳng bị chết uổng, ác quỷ hãm hại. 0
Này A Nan ơi! Nếu có tai nạn khởi lên: nhân dân tật dịch, nước khác lấn bức, trong nước phản nghịch, tinh tú biến quái, nhật thực nguyệt thực, mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa, các vua Quán Đỉnh và Sát Đế Lợi, bấy giờ đối với hết thảy hữu tình, khởi tâm từ bi, tha những tù tội, như pháp cúng dàng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bản Nguyện Công Đức khiến cho cả nước liền được yên ổn, mưa gió thuận thời, lúa cấy được mùa, hết thảy hữu tình không bệnh mừng vui. Trong nước không còn những Thần bạo ác. Dược Xoa não hại thảy đều biến mất; các Vua Quán Đỉnh và Sát Đế Lợi sống lâu, mạnh khỏe, lợi ích đều tăng.
Này A Nan ơi! Vua quan nhân dân, bệnh khổ ách nạn, cũng nên dựng cây phướn thần năm sắc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sinh các loại, hoa hương cúng Phật, bệnh được khỏi hết, nạn đều giải thoát. 0
Bấy giờ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát: Mệnh người đã hết sao mà tăng thêm?
 Kính bạch Đại Đức, Ngài há chẳng nghe Như Lai nói có chín thứ chết uổng? Bởi vậy khuyên làm đèn phướn nối mệnh tu mọi phúc đức.
Chín thứ chết uổng ấy là những gì? Nếu những hữu tình, bệnh nhẹ nhưng mà không thầy không thuốc, không người trông nom, hay có gặp thầy lại cho trái thuốc, thực chẳng đáng chết mà phải chết uổng; lại tin các thầy tà ma, ngoại đạo, yêu nghiệt ở đời nói nhảm họa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được yên, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sinh, khấn vái Thần Thánh, cầu ma quỷ lên, ban cho hạnh phúc, muốn mong sống thêm vẫn chẳng thể được; ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đoạ vào địa ngục trải trăm nghìn kiếp; như thế gọi là một thứ chết uổng.
Hai là kẻ bị vương pháp xử tử.
Ba là những kẻ săn bắn chơi bời, say đắm tửu sắc, rông rỡ quá độ, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí, thành ra chết uổng.
Bốn là chết cháy.
Năm là chết đuối.
Sáu là chết vì các loài ác thú cắn chết ăn thịt.
Bảy là chết vì ngã xuống sườn núi.
Tám là chết vì trúng phải thuốc độc, bùa chú nguyền rủa, thây ma đứng dậy, các thứ sát hại.
Chín là bị đói, bị khát khốn khổ, chẳng được ăn uống, mà phải chết uổng.
Đấy là Như Lai nói qua chín thứ chết uổng như thế, còn nhiều vô số các thứ chết uổng, nói sao cho xiết. 0
Còn nữa, A Nan! Vua Diêm Ma kia, chủ lĩnh giữ sổ ghi tên thế gian, nếu những hữu tình phạm những tội như: bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục Tam Bảo, hoại pháp vua quan, hủy cả tín giới, thì vua Diêm Ma tùy tội nặng nhẹ, xét mà xử phạt. Vì thế Ta nay khuyên những hữu tình thắp đèn, treo phướn, phóng sinh, tu phúc cho thoát khổ ách, chẳng gặp tai nạn. 0
Bấy giờ trong chúng, có mười hai vị đại tướng Dược Xoa đều ngồi ở hội, các vị ấy là:
Đại tướng Cung Tỳ La
Đại tướng Phạt Chiết La
Đại tướng Mê Si La
Đại tướng An Để La
Đại tướng Át Nễ La
Đại tướng San Để La
Đại tướng Nhân Đạt La
Đại tướng Ba Di La
Đại tướng Ma Hổ La
Đại tướng Chân Đạt La
Đại tướng Chiêu Đổ La
Đại tướng Tỳ Yết La.
Mỗi vị đều có bảy nghìn Dược Xoa, để làm quyến thuộc, đồng thời bạch Phật: Lạy Đức Thế Tôn, nhờ uy lực Phật, được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, chẳng còn phải sợ những nơi ác thú, chúng con bảo nhau trọn đời một lòng quy Phật, Pháp, Tăng, thề xin gánh vác hết thảy hữu tình, làm việc nghĩa lợi, nhiêu ích yên vui; bất cứ chỗ nào: thôn quê, thành thị, rừng cây vẳng lặng, mà có Kinh này ban phát đến nơi. Có ai thụ trì danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, cung kính cúng dàng, quyến thuộc chúng con hộ vệ người ấy, khiến cho giải thoát hết thảy khổ nạn, có cầu nguyện gì đều được như ý. Những khi bệnh tật, ách nạn phải nên đọc tụng Kinh này, lấy chỉ ngũ sắc kết tên chúng con. Được như nguyện rồi sau sẽ cởi ra. 0
Thế Tôn khen ngợi: Hay lắm! Hay lắm! Đại Tướng Dược Xoa! Các ông nên nhớ báo ân Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thường nên như thế lợi ích yên vui hết thảy hữu tình.
Bấy giờ Ngài A Nan lại bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, dạy cho chúng con tên của pháp môn này và phương pháp trì tụng?
Phật bảo A Nan, Kinh có ba tên:
- Một gọi là: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức.
- Hại gọi là: Kinh Mười hai Đại Tướng Dược Xoa ủng hộ Thần Chú lợi ích hữu tình.
- Ba gọi là: Kinh Bạt trừ hết thảy mọi thứ nghiệp chướng. 0
Nên phụng trì đúng những nghĩa như thế.
Khi Bạc Già Phạm nói lời ấy rồi các Ðại Bồ Tát và Ðại Thanh Văn, Quốc Vương, Ðại Thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thiên, Long, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Yết Lộ Trà, Khẩn Na La, Ca Nâu La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, hết thảy đại chúng nghe lời Phật nói, cả thảy vui mừng, tin chịu, vâng làm.
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức (1 vái) 000
(TÁN CHUNG)
Đại hội lớn Dược Sư
Thần quang soi sáng rực
Tám vị Đại Bồ Tát
Nguyện cùng giáng cát tường
Bảy Đức Phật tuyên dương
Nhật Nguyệt chiếu hồi quang
Ban phúc thọ an khang
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu tai Diên thọ Dược Sư Phật. 0
 (TÁN NHIỄU ĐÀN)
Mười hai Đại Tướng Dược xoa
Tuyên truyền giúp Phật để mà độ sinh
Chỉ ngũ sắc kết lên danh
Cầu nguyện vạn sự ắt thành chu viên
Rửa sạch mỗi nỗi oan khiên
Khanh ninh phúc thọ nhân duyên vẹn tròn. 0
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam diểu tam bột đà gia, đát điệt tha, Án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha. (3 lần) 000
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần phát tâm thành
Đối trước Phật đài cầu giải kết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000.

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.
Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.
Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho cả cái già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không chỗ chứng đắc.
Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư.
Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú rằng:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề, tát bà ha. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.” (3 lần) 000
(KỆ NIỆM PHẬT)
Đông phương Đức Giáo Chủ
Dược Sư Đại Y Vương
Phát mười hai nguyện lớn
Bốn chín ngọn đèn vàng
Soi đàn tràng sáng khắp
Bảy bảy đức chân thường
Cùng tán dương đỉnh lễ
Hết nạn được thọ trường.
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần) 1 vái 000
1- Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (1 hay 3 tràng) 1 vái 000
2- Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần) 0
3- Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (3 lần) 0
4- Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) 1 vái 000.
(VĂN HỒI HƯỚNG TỊNH ĐỘ)
Tụng Kinh hạnh tuyệt vời công đức
Hồi hướng con nguyện khắp chúng sinh
Đang chìm trong biển hữu tình
Sớm sang cõi Tịnh quang minh Di Đà
Nguyện trừ sạch cả ba nghiệp chướng
Trí tuệ quang vô lượng sáng ngời
Hành đạo Bồ Tát đời đời
Nguyện sinh Tịnh Độ thoát nơi cõi phàm.
Ngôi chín phẩm Sen làm cha mẹ
Hoa nở rồi Thánh sẽ tiếp nghinh
Thấy Phật liền chứng vô sinh
Bạn cùng Bồ Tát đồng hành không lui. (1 vái) 000
(TAM TỰ QUY )
1- Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ) 0
2- Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ) 0
3- Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hoà hợp đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ) 000
LẠY CHƯ THÁNH HIỀN
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về khắp cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật Đạo. (3 vái)


VĂN CẦU AN ĐẢO BỆNH

C.L đọc:
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Quang Vương Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Tam Bảo
Hôm nay là ngày ....... tháng ....... năm .......
Hiện tiền  đệ tử: ..................... (chúng đẳng) hợp tại đạo tràng .................. thiết lập trai đàn cầu tăng phúc thọ, thành tâm hương hoa cúng dàng Tam Bảo. Tụng đọc “Kinh Dược Sư Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức”. Cập lễ Phật, niệm Phật. Công đức chuyên vì Cầu An giải hạn cho: ................... (đồng hội hay gia đình tín chủ, hoặc bệnh nhân) là ................... ở nhà số .......  tổ.......   phường .......   thị .......   tỉnh .......  nước Việt Nam.
Đ.C hoà:
Nguyện bệnh nhân đẳng, bách bệnh tiêu tán.
Chướng nạn tiêu trừ, gia tư vui vẻ.
Mạnh khoẻ báo thân, tinh thần thư thái.
Tự tại an lành, lòng thành khẩn nguyện.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần) 1 vái 000
(Nếu muốn cầu siêu sau khi đọc Văn Cầu An thì đọc tiếp văn dưới đây:)
C.L đọc: Công đức lại vì Cầu Siêu:
Lại có tín chủ là: .................. ở nhà số .......  tổ.......   phường .......   thị .......   tỉnh .......  nước Việt Nam.
Nay xin công đức hồi hướng cho  hương hồn (bố hay mẹ...) là: ................ chân linh. Mệnh vong ngày ........ tháng ........ năm ........ Phần mộ nay táng tại nghĩa trang .................. .
Đ.C hoà: Nguyện chư hương linh đẳng đều được nương nhờ công đức này:
Giải hết thảy mọi oan khiên, tiêu hết thảy mọi tội nghiệp;
Đồng chứng Đạo Bồ Đề, đồng sinh về Tịnh Độ
Nam mô Sinh Thịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 1 vái 000

TUYÊN BIỂU

Thượng lai tụng Kinh dĩ tất kim hữu Biểu Văn hợp thành tuyên đọc. 0
 Tuân phụng Như Lai, thần tuân phụng Thích Ca Như Lai di giáo. Đệ tử ................. thần, thành hoàng, thành khủng, khể thủ, khấu thủ, đại vì chúng nhân bách bái, trần từ tuyên bạch thướng ngôn. 000
KÍNH NGHE
Điều phúc thọ mọi người đón tiếp
Chuyện tai ương ai nấy mong qua
Vì nghiệp duyên nên cầu nguyện Đại Tướng Dược Xoa.
Muốn an lạc phải đảo kỳ Đông Phương Giáo Chủ.
Duyên nay có tại nước Việt Nam .................. chúng con là ..................... chư thiện nam tín nữ đồng Phật tử.
Chí kính đan thành sám hối tụng kinh, nguyện cầu Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cùng chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền chúng hộ trì cho .................. (Phật tử chúng con)  đồng hội nội già, trẻ, gái, trai trượng công đức cùng được thân tâm an lạc khang thái, gia đình hưởng chữ yên vui, hét thảy chúng sinh đâu đấy được thấm nhuần Phật Pháp.
THIẾT NGHĨ CHÚNG CON:
Mang thân tứ đại - Rước lấy tam tai.
Hoặc uống ăn không giữ mực điều hòa, để tạng phủ hóa ra bất phục.
Hoặc nắng gió coi thường nên cảm mạo, khiến bốn đại khó chuyện vận hành.
BỞI THẾ
Đây ngũ phong tướng hiện khổ đôi phen
Nọ cửu hoạnh đáo lâm sầu khắp ngã
Lòng chỉ mong mọi ách nạn băng tiêu
Chí những ước mơ các duyên lành kíp đến.
NÊN HÔM NAY
Sửa lễ cúng dàng -  thiết lập y Kinh.
Gặp tiết ....... thiên - Nhân tuần .......
Hương thơm bảy nén, trà quả bày ban
Đèn tuệ đăng bảy ngọn lung linh
Hoa ưu bát bảy bông ngào ngạt.
Kinh khai ....... hội
Đàn lập ....... khu.
Các đệ tử họp tại tư gia (chùa vàng) phúng tụng  Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh đã xong; nay có Biểu Kinh giải bày trước án:
KÍNH DÂNG
Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ. 0
Nam Mô Đông Phương Hải Hội chư vị Bồ tát hồng liên tọa hạ. 0
Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng vị tiền. 000
NHỮNG MONG
Trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe
Nhờ Kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa
Bọn ác ma theo tiếng mõ quy y
Mọi tà chướng nghe tiếng chuông các tán
Khắp thế giới hòa bình an lạc, hành đạo từ bi
Cả quốc gia hưng thịnh phú cường, phát tâm dũng mãnh.
LẠI NGUYỆN
Tâm hương khẩn nguyện chư Phật chứng minh
Dãi tỏ tấc thành  - Biểu Văn đại tấu.
Biểu văn tuyên  tại: ..................ngày....... tháng ....... năm.......
Đệ tử chúng con chí thành bái lạy kính dâng. (1 vái) 000
Thượng lai Biểu văn tuyên đọc dĩ chu, kim đối Tam Bảo tiền, thành tâm cẩn bạch.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000

1 nhận xét:

  1. Mời bạn đọc bản kinh viết theo lối song thất lục bát do Phúc Yên dijhc: http://phucyen.blogspot.com/2011/08/kinh-duoc-su_15.html

    Trả lờiXóa