Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011

KHOA CÚNG PHẬT


KHOA CÚNG PHẬT


(ĐẠI CHÚNG CÙNG QUỲ)
KÍNH DÂNG

Hương hoa toả sắc
Đèn nến lung linh
Phạm tướng trang nghiêm
Chúng con kính lễ. (1 vái) 000
(BA LẠY)
1- Nam mô mười phương thường trụ Phật. (1 lễ) 0
2- Nam mô mười phương thường trụ Pháp. (1 lễ) 0
3- Nam mô mười phương thường trụ Tăng. (1 lễ) 000
(TÁN HƯƠNG)
Lư hương vừa bén chiên đàn
Khắp trong cõi Pháp Đạo Tràng thơm thay
Hải hội chư Phật đều hay
Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành
Ân cần giãi tỏ lòng thành
Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000
(NGỒI CHẮP TAY ĐỌC)
NGƯỠNG TRÔNG
Pháp hội đã bày
Lòng thành kính cẩn.
Cung nghinh Tam Bảo giáng lâm
Sửa sang bốn phương thanh tịnh
Nay nhờ nước phép gột rửa sạch trần duyên Giáo Pháp sái tịnh có chân ngôn trì tụng: (1 vái) 000
Nam mô tát đá nẫm, tam diểu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Ðề, sa bà ha. (7 lần) 000
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000

KÍNH NGHE
Cung thỉnh mười phương chư Phật
Nên dâng hương Pháp năm phần
Khói hiện mây lành toả khắp cõi Trời, nước Phật
Gió đưa khí tốt tới tận Địa Phủ, Long Cung
Hay thay cảm  động chư Thánh Hiền
Hẳn được gia thêm phần lợi lạc.

Vì vậy Kinh dạy rằng:
Giốc lòng chung một niệm
Tam Bảo tận chứng tri.
Thần chú dâng hương cẩn đương trì tụng:
Hương vừa bén lửa đỉnh báu khói xông
Chiên đàn, trầm nhũ thơm bay ngào ngạt
Khói hương uốn lượn khắp động hoa sen
Chư Phật Bồ Tát cung Trời giáng hạ.
Các vị La Hán núi Thanh Lương từ bi tiếp thụ nhân gian cúng. (1 vái) 000
Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000
Mười phương Tam Bảo hiện chân hình
Hộ Pháp Long Thiên ứng hiển linh
Rực rỡ uy quang lâm pháp hội
Giáng lai chứng giám độ quần sinh.
Giáo Pháp phụng thỉnh có chân ngôn nhất tâm trì tụng: (1 vái) 000
Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đá rị, đát đá nga đá da. (7 lần) 1 vái 000
(CHẮP TAY THỈNH)
HƯƠNG HOA THỈNH:
Nhất tâm phụng thỉnh trên đài Thiên hoa trong cung bách bảo quá, hiện, vị lai:
Tất thảy thường trụ Phật Đà Gia Tôn (1 vái) 0
Tất thảy thường trụ Phật Ma Gia Tạng (1 vái) 0
Tất thảy thường trụ Tăng Già Gia Chúng. (1 vái) 000
Trời che lọng báu, đất nảy sen vàng
Thỉnh giáng đạo tràng, chứng minh công đức
Nghinh thỉnh ơn trên nay đã giáng lâm
An toạ chân ngôn cẩn xin trì tụng:
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000
(LỄ HỒNG DANH)
1- Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lư Giá Na Phật. (1 lễ) 0
2- Nam mô Viên mãn báo thân Lư Xá Na Phật. (1 lễ) 0
3- Nam mô Thiên bách ức hoá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ) 0
4- Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (1 lễ) 0
5 - Nam mô Cực Lạc Thế giới A Di Đà Phật. (1 lễ) 0
6- Nam mô Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật. (1 lễ) 0
7- Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 lễ) 0
8- Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (1 lễ) 0
9- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lễ) 0
10- Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 lễ) 0
11- Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lễ) 0
12- Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát.  (1 lễ) 000
Ân cần phụng thỉnh: Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo; Thiên, Địa, Thuỷ, vạn linh! Cập chư Thần minh Bản Thổ, Hộ Pháp Tôn Thần. Lượng Phật Thánh dĩ từ bi, tất thuỳ lân nhi cảm ứng. Dĩ kim đệ tử (chúng đẳng) con là . ................................... cùng toàn thể gia đình ở nhà số ......., tổ ....... Nhân tuần ....... thành tâm kiều cụ hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, lý đương phụng hiến. (1 vái) 000
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:
Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) 000
CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN:
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. (7 lần) 000
PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt, nhật ra hộc. (7 lần) 000
Nam mô Phả Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA


Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.
Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.
Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho cả cái già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không chỗ chứng đắc.
Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư.
Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú rằng:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề, tát bà ha. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.” (3 lần) 000

(VĂN HỒI HƯỚNG TỊNH ĐỘ)
Cúng dàng công đức lớn vô cùng
Bao nhiêu phúc đức xin hồi hướng
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Sớm về nước Phật Vô Lượng Quang
Hết thảy mười phương Phật ba đời
Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát
Quảng đại trí tuệ lên bờ Giác
Chín nơi hiện có và bốn loài
Đều siêu thăng cửa Huyền Hoa Tạng
Chốn đau khổ ba đường tám nạn
Cùng vào bể tính Pháp Như Lai.
 Kính theo Đức Giáo Chủ cõi Sa Bà Đại Sư tam giới, Thầy dạy Trời, người, Cha lành bốn loại, muôn ức hoá thân Bản Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)  1 vái 000

(TAM TỰ QUY )
1- Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ) 0
2- Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ) 0
3- Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hoà hợp đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ) 000

LẠY CHƯ THÁNH HIỀN
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về khắp cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật Đạo. (3 vái)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét