Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2011

BẠCH Y THẦN CHÚ


BẠCH Y THẦN CHÚ


THẦN CHÚ SẠCH KHẨU NGHIỆP
Án tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị tát bà ha. (3 lần)
THẦN CHÚ SẠCH THÂN NGHIỆP
Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần)
THẦN CHÚ SẠCH BA NGHIỆP
Án sa phạ, bà phạ truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần
THẦN CHÚ AN THỔ ĐỊA
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lần)

BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SỸ LINH CẢM THẦN CHÚ

Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, đát chỉ đá, án dà la phạt đá, dà la phạt đá, dà ha phạt đá, la dà phạt đá, la dà phạt đá, sa ha. Thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần

NHỮNG ĐIỀU LINH ỨNG

Chú này ví tụng 12.000 lượt, hay in cúng 1.200 quyển thời nhất cầu việc gì đều có hiệu nghiệm cả.
Cầu con có con, cầu bệnh khỏi bệnh. Cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, cầu tai qua nạn khỏi được tai qua nạn khỏi …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét